Programului Naţional,, Şcoala de acasă”

Informare privind aplicarea Programului Naţional,, Şcoala de acasă”

În atenţia elevilor şi părinţilor Prin Ordinul nr. 4738/ 27.07.2020, Ministerul Educaţiei şi Cercetării vine în sprijinul elevilor înasigurarea unor condiţii optime pentru desfăşurarea activităţilor de învăţare online, prin asigurarea dedispozitive în mod gratuit, cu titlul de împrumut, în urma semnării unui contract de comodat întrepărintele /tutorele/reprezentantul legal al elevului / elevul major şi unitatea şcolară.Criterii generale pentru selecţia beneficiarilor (conform OMEC 4738) :

  • Elevii din învăţământul primar, gimnazial şi secundar, forma de învăţământ de zi cu frecvenţă(clasa pregătitoare, clasele I-XII, şcoala profesională) înmatriculaţi, la început de an şcolar, înunităţi de învăţământ de stat.
  • Elevii proveniţi din medii defavotizate.

Criterii specifice pentru selecţia beneficiarilor Programului (conform OMEC 4738) sunt:

  • Elevii ai căror familii nu deţin niciun dispozitiv electronic cu conexiune la internet.
  • Elevii care nu deţin, în folosinţă personală, un dispozitiv electronic cu conexiune la internet.
  • Elevii de cetăţenie română care s-au întors pe teritoriul României de la declanşarea pandemiei deCovid 19 şi care nu au posibilitatea de a dispune de un dispozitiv electronic cu conexiune lainternet.

Documente necesare:

1. Cerere de acordare a dispozitivului (Anexa 3 OMEC 4738/2020)

2. Declaraţie pe propria răspundere, privind falsul în declaraţii, că familia elevului nu deţine niciun dispozitiv electronic cu conexiune la internet, precum şi că elevul nu deţine, în folosinţă personală, un dispozitiv electronic cu conexiune la internet (Anexa 2 OMEC 4738/2020)3.

3.Documente specifice familiei monoparentale, dacă este cazul ( certificat de deces, sentinţă de divorţ – în copie )

4. Documente de identitate ale tuturor membrilor familiei – în copie

5. Adeverinţă de la instituţia de învăţământ din care să rezulte calitatea de elev pentru fiecare dintre fraţi.

PRECIZĂRI

A. Cererile, declaraţiile pe propria răspundere şi actele necesare se pot depune la secretariatul LPS Suceava sau online la adresa lps.suceava@gmail.com până la data de 4.09.2020 inlusiv ( se prelungeşte astfel termenul anunţat anterior).

B. Unitatea de învăţământ va încheia cu părintele /tutorele/reprezentantul legal al elevului / elevul major , un contract de comodat care are ca obiect darea în folosinţă gratuită a dispozitivului electronic cu conexiune la internet, conform art.6 alin. (2) .

C. Durata contractului de comodat este de un an şcolar, conform art.6 alin (3).

D. Comodatarul se obligă : să se îngrijească de conservarea bunului dat în folosinţă gratuită, să întrebuinţeze bunul numai pentru destinaţia determinate prin natura lui; să suporte riscul pieirii fortuite a bunului, cu excepţia întrebuinţării normale şi fără culpă din partea sa; să nu încredinţeze bunul cu orice titlul unei terţe personae; să restituie bunul la scadenţă în natura sa specifică, conform art 5 , Anexa 1.