Update: Rezultatul concursului pentru postul de inginer de sistem II

Liceul cu Program Sportiv Suceava organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, de inginer de sistem II.

Pentru a ocupa un post contractual vacant  candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 1. Are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 2. Cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. Are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. Are capacitate deplină de exercițiu;
 5. Are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 6. Îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 7. Nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor – studii superioare;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 3 ani

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 15 februarie 2021: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 17 februarie 2021, ora 10.00: proba scrisă;
 • 17 februarie 2021, ora 13.00: proba practică;

Relaţii suplimentare se pot obţine la Liceul cu Program Sportiv Suceava, Bd.G.Enescu     nr.26 A, telefon 0230/524931