Eşti aici
Acasă > An școlar 2015 – 2016

ceac_lps_suceava

COMISIA DE EVALUARE ȘI ASIGURARE A CALITĂȚII

An școlar 2015 – 2016

COMPONENȚĂ ȘI DESCRIEREA RESPONSABILITĂȚILOR

COORDONATOR C.E.A.C.

Prof. Ciubotariu Alina – Raluca

 • Asigură conducerea operativă a comisiei.
 • Coordonează îndeplinirea hotărârilor comisiei.
 • Urmăreşte documentaţia elaborată de Inspectoratul Şcolar al Judeţului Suceava şi ARACIP.
 • Reprezintă C.E.A.C. în raporturile cu conducerea unităţii, Inspectoratul Şcolar al Judeţului Suceava, Ministerul Educaţiei Naţionale și Cercetării Științifice, ARACIP, cu celelalte autorităţi publice, cu persoanele fizice sau juridice din ţarăşi din străinătate, cu orice instituţie, organism interesat de domeniul de activitate al comisieicu respectarea prevederilor legale în acest sens.
 • Stabileşte sarcinile membrilor comisiei.
 • Informează periodic Consiliul de Administraţie asupra activităţii comisiei, precum şicomisia asupra deciziilor Consiliului de Administraţie referitoare la calitate.
 • Promovează în Consiliul de Administraţie hotărârile comisiei.
 • Informează conducerea unităţii, Inspectoratul Şcolar al Judeţului Suceava, Ministerul Educaţiei Naţionale și Cercetării Științifice, ARACIP privind monitorizările efectuate la nivelul unităţii de învăţământ preuniversitar, pe baza standardelor, standardelor de referinţă, precum şi a standardelor proprii, specifice unităţii deînvăţământ preuniversitar respective şi propune măsuri de ameliorare.
 • Asigură armonizarea politicii calităţii în strategia generală.
 • Elaborează anual, până la data stabilită, prin proceduri interne, un raport privind calitatea serviciilor educaţionale şi propune măsuri de ameliorare. Raportul este adus la cunoştinţa tuturor beneficiarilor direcţi şi indirecţi ai serviciilor educaţionale.
 • Numeşte secretarul comisiei.
 • Elaborează şi coordonează aplicarea procedurilor şi activităţilor de evaluare şi asigurare acalităţii, aprobate de organismul de conducere.
 • Elaborează un plan operaţional anual derivat din strategia aprobată, cuprinzând proceduri şi activităţi de evaluare şi îmbunătăţire a calităţii pe care îl înaintează Consiliului de Administraţie spre aprobare.
 • Elaborează propria baza de date şi informaţii privind calitatea serviciilor educaţionale prestate, structurate pe standarde şi indicatori de performanţă la nivel instituţional şi pefiecare arie curriculară.
 • După aprobarea/validarea tuturor documentelor întocmite de comisie de către Consiliul de Administraţie, le va aduce la cunoştinţa tuturor beneficiarilor prin afişare, publicare pe site-ul unităţii sau utilizând alte mijloace.

REPREZENTANTUL SINDICATULUI ÎN C.E.A.C.

Prof. Găitan Angela – Mariana

 • Este observator sindical la lucrările comisiei.
 • Propune, elaborează, aplică şi îmbunătăţeşte proceduri de lucru.
 • Se preocupă ca drepturile, obligaţiile, responsabilităţile tuturor categoriilor de personal, dar şi ale elevilor să fie respectate în unitatea şcolară.
 • Se preocupă de respectarea legalităţii activităţii C.E.A.C.
 • Monitorizează activitatea comisiei.
 • Contribuie la redactarea materialelor comisiei care vor fi supuse aprobării Consiliului de Administrație.
 • Participă la activitatea de colectare de dovezi privind calitatea educaţiei oferite de şcoală.
 • Contribuie la elaborarea raportului privind calitatea serviciilor educaţionale şi propune măsuri de ameliorare.
 • Participă la elaborarea documentelor proiective ale C.E.A.C.
 • Propune măsuri corective şi preventive.

MEMBRU C.E.A.C.

Prof. Croitoru Ana – Daniela

 • Îndeplineşte funcţia de secretar al comisiei.
 • Întocmeşte procese-verbale pentru fiecare întrunire a comisiei.
 • Colaborează cu responsabilii comisiilor metodice şi ai colectivelor de catedră.
 • Elaborează, tehnoredactează, aplică şi interpretează chestionare pentru evaluarea calităţii.
 • Monitorizează trecerea ritmică a notelor în cataloage.
 • Monitorizează portofoliile cadrelor didactice.
 • Elaborează si tehnoredactează documente de lucru ale comisiei.
 • Contribuie la elaborarea raportului privind calitatea serviciilor educaţionale şi propune măsuri de ameliorare.
 • Contribuie la elaborarea propriei baze de date şi informaţii privind calitatea serviciilor educaţionale prestate, structurate pe standarde şi indicatori de performanţă la nivel instituţional şi pe fiecare arie curriculară.
 • Colectează dovezi de la beneficiari privind calitatea educaţiei oferite de şcoală.
 • Interacţionează cu elevii pentru obţinerea de date şi informaţii referitoare la calitatea educaţiei oferite de şcoală.
 • Realizează comunicări cu cadrele didactice, elevii şi părinţii pentru diseminarea informaţiilor privind cultura calităţii în unitatea şcolară.

MEMBRU C.E.A.C.

Prof. Dugan Iulian-Vasile

 • Colaborează cu responsabilii comisiilor metodice şi ai colectivelor de catedră.
 • Propune, elaborează, aplică şi îmbunătăţeşte proceduri de lucru.
 • Contribuie la elaborarea raportului privind calitatea serviciilor educaţionale şi propune măsuri de ameliorare.
 • Elaborează politici şi proceduri pentru fiecare domeniu al activităţii de la Liceul cu Program Sportiv Suceava.
 • Contribuie la elaborarea propriei baze de date şi informaţii privind calitatea serviciilor educaţionale prestate, structurate pe standarde şi indicatori de performanţă la nivel instituţional şi pe fiecare arie curriculară.
 • Participă la întocmirea documentelor de proiectare la nivelul comisiei.
 • Colectează dovezi pentru întocmirea raportului de autoevaluare.

REPREZENTANTUL ELEVILOR

Elev: Sfichi Dorian – Florin, clasa a X-a D

 • Răspunde de aplicarea si monitorizarea chestionarelor aplicate elevilor.
 • Menţine legătura între comisie şi colectivele de elevi.
 • Participă la elaborarea raportului privind calitatea serviciilor educaţionale.
 • Participă la şedinţele comisiei, lunar, conform graficului, respectiv la şedinţeleextraordinare, ori de câte ori este cazul.
 • Participă la colectarea dovezilor necesare demonstrării îndeplinirii performanţei pentru principiile calităţii şi la întocmirea portofoliului de evaluare a unităţii şcolare.

REPREZENTANTUL CONSILIULUI LOCAL SUCEAVA

Consilier: Prorociuc  Daniel

 • Menţine legătura între C.E.A.C. şi Consiliul Local Suceava.
 • Participă la întocmirea raportului anual de autoevaluare, la elaborarea planurilor de acţiune şi de îmbunătăţire a calităţii procesului de învăţământ.
 • Sprijină comisia în îndeplinirea scopurilor şi a obiectivelor propuse pentru îmbunătăţirea calităţii procesului de învăţământ.
 • Participă la colectarea dovezilor necesare demonstrării îndeplinirii descriptorilor de performanţă pentru principiile calităţii.

REPREZENTANTUL PĂRINŢILOR

Dna. Şpac Lăcrămioara

 • Răspunde de aplicarea si monitorizarea chestionarelor aplicate părinţilor.
 • Menţine legătura între comisie şi Comitetul de părinţi.
 • Participă la elaborarea raportului privind calitatea serviciilor educaţionale.
 • Participă la sedinţele comisiei, lunar, conform graficului, respectiv la şedinţele extraordinare, ori de câte ori este cazul.
 • Participă la colectarea dovezilor necesare demonstrării îndeplinirii performanţei pentru principiile calităţii şi la întocmirea portofoliului de evaluare a unităţii şcolare.

Regulament C.E.A.C. (apasă aici)

Redactat: Prof. Ciubotariu Alina – Raluca

Top